Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens zal gebeuren wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Privacyverklaring raadplegen, die we onder deze tekst hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke partij voor de gegevensregistratie op deze website (d.w.z. de "verwerkingsverantwoordelijke")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder de sectie "Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke (aangeduid als de "verwerkingsverantwoordelijke" in de AVG)" in deze privacyverklaring.

Hoe registreren we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens als gevolg van uw delen van gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invoert in ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen of na uw toestemming voor registratie tijdens uw bezoek aan de website. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip van toegang tot de site). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U heeft te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder hiervoor een vergoeding te hoeven betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming op elk moment in te trekken, wat van invloed zal zijn op alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om op elk moment contact met ons op te nemen als u vragen heeft over dit onderwerp of andere kwesties met betrekking tot gegevensbesch erming.

Analysetools en tools van derden

Er bestaat een mogelijkheid dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met behulp van wat we analysetools noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analysetools kunt u onze Privacyverklaring hieronder raadplegen.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen onder andere IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die worden gegenereerd via een website bevatten.

De externe hosting dient het doel om het contract met onze potentiële en bestaande klanten te vervullen (Art. 6(1)(b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (Art. 6(1)(f) AVG). Indien toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaat fingerprinting) omvat binnen de betekenis van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze host(s) zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan hun prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host(s):

Cows Online GmbH
Von-Liebig-Str. 6
48432 Rheine

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website en de pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze Privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens omvatten gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze Privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen, evenals de doeleinden waarvoor we deze gegevens gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel de informatie wordt verzameld .

Wij willen u erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. via e-mailcommunicatie) kan leiden tot beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke (aangeduid als de "verwerkingsverantwoordelijke" in de AVG)

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

geoCapture GmbH
Ibbenbürener Straße 14a
48496 Hopsten

Telefoon: +49 5458 936668-0
E-mail: info@geocapture.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enzovoort).

Bewaartermijn

Tenzij in deze privacyverklaring een specifieke bewaartermijn is vastgesteld, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek indient om gegevens te verwijderen of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale of commerciële bewaartermijnen); in dat geval zal de verwijdering plaatsvinden nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van Art. 6(1)(a) AVG of Art. 9 (2)(a) AVG, indien speciale categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) AVG. Als u toestemming heeft gegeven voor het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijvoorbeeld via apparaat fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(c) AVG als uw gegevens nodig zijn voor de nakoming van een wettelijke verplichting. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons legitieme belang volgens Art. 6(1)(f) AVG. Informatie over de relevante wettelijke basis in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende alinea's van deze privacyverklaring.

Aanduiding van een functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Michael Weiß
IT - Consulting & Datenschutz
Am Schind 14
D-97514 Oberaurach

Telefoon: + 49 (0)9529 - 95 03 90
E-mail: m.weiss@mwe-consulting.de

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit een gegevensbeschermingsperspectief niet-veilige niet-EU-landen. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens mogelijk worden overgedragen naar deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. Wij wijzen u erop dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Bijvoorbeeld, Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten en u als betrokkene heeft geen juridische mogelijkheden om u in de rechtbank te verdedigen. Het is dus niet uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijv. de Secret Service) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor surveillance-doeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Een breed scala aan gegevensverwerkingshandelingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment de toestemming die u ons heeft gegeven intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverzameling die heeft plaatsgevonden vóór uw intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen de verzameling van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) AVG, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR ELK PROFILERING DIE IS GEBASEERD OP DEZE BEPALINGEN. VOOR INFORMATIE OVER DE JURIDISCHE BASIS WAAROP ENIGE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD, VERWIJZEN WIJ U NAAR DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ IN STAAT ZIJN OM DWINGENDE, LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS AAN TE TONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING HET VORDEREN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTEN IN RECHTSZAKEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS VOOR DIT DOEL, INCLUSIEF ENIGE PROFILERING DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden, hebben. Het recht om een klacht in te dienen blijft van kracht ongeacht enige andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren, aan u of aan een derde partij overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke verlangt, zal dit alleen worden gedaan als dit technisch haalbaar is.

Informatie, rectificatie en verwijdering van gegevens

U heeft, binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, te allen tijde het recht om informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers van de gegevens, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen heeft over persoonsgegevens, aarzel dan niet om op elk moment contact met ons op te nemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw gegevens die door ons zijn gearchiveerd betwist, hebben we meestal tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurd of plaatsvindt, heeft u de mogelijkheid om in plaats van het verwijderen van deze gegevens te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.
  • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en u deze nodig heeft om juridische aanspraken uit te oefenen, te verdedigen of in te stellen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van het verwijderen ervan.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van Art. 21(1) AVG, moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of voor belangrijke redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden genoemd.

SSL- en/of TLS-encryptie

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als website-exploitant stuurt, te beschermen, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-encryptieprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat de branche 'cookies' noemt. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen gedurende de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat er bij het betreden van onze site cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen (third-party cookies). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die worden aangeboden door de derde partij (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt voor het analyseren van gebruikerspatronen of voor het weergeven van promotionele berichten.

Cookies die vereist zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties of voor het leveren van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijvoorbeeld cookies die meetbare inzichten bieden in het webpubliek) worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt aangehaald. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van vereiste cookies om te zorgen voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant. Als om uw toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zodanig in te stellen dat u telkens wordt geïnformeerd wanneer er cookies worden geplaatst en om alleen cookies te accepteren in bepaalde gevallen. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de functie voor het automatisch verwijderen van cookies activeren bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat er gebruik wordt gemaakt van cookies van derden of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u afzonderlijk informeren in verband met deze Privacyverklaring en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Server logbestanden

De provider van deze website en zijn pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de toegangscomputer
  • Het tijdstip van het serververzoek
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Hiervoor moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via ons contactformulier, worden de gegevens die u in het contactformulier verstrekt, evenals de contactgegevens die u daar vermeldt, door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen afhandelen en in het geval dat we verdere vragen hebben. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(b) AVG, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) AVG) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG) indien dit is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De informatie die u hebt ingevoerd in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat we ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit is onverminderd van toepassing op eventuele wettelijke bepalingen van verplichte bewaartermijnen.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, worden uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de afhandeling van uw verzoek. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) AVG, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij een effectieve afhandeling van de verzoeken die aan ons worden gericht (Art. 6(1)(f) AVG) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG) indien deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld na afronding van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

ProvenExpert

We hebben evaluatiezegels van ProvenExpert op deze website opgenomen. De aanbieder is Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlijn, https://www.provenexpert.com.

Het ProvenExpert-zegel stelt ons in staat om klantbeoordelingen die aan ProvenExpert zijn verstrekt over ons bedrijf op onze website weer te geven. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding met ProvenExpert tot stand gebracht, zodat ProvenExpert kan vaststellen dat u onze website heeft bezocht. Bovendien registreert ProvenExpert uw taalinstellingen om het zegel in de geko zen taal weer te geven.

Het gebruik van ProvenExpert is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de meest begrijpelijke presentatie van klantbeoordelingen. Indien van toepassing is de verwerking uitsluitend gebaseerd op Art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) omvat in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

5. Analyse tools en reclame

Google Tag Manager

We maken gebruik van de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager creëert zelf geen gebruikersprofielen, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het beheert en voert alleen de via het geïntegreerde hulpmiddel uit. De Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden overgedragen aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Indien van toepassing is de verwerking uitsluitend gebaseerd op Art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) omvat in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De provider van deze service is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Hiervoor ontvangt de website-exploitant verschillende gebruikersgegevens, zoals bezochte pagina's, tijd doorgebracht op de pagina, het gebruikte besturingssysteem en de oorsprong van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Er vindt geen toewijzing aan een gebruikers-ID plaats.

Bovendien stelt Google Analytics ons in staat om uw muis- en scrollbewegingen en klikken, onder andere, vast te leggen. Google Analytics maakt gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde datasets aan te vullen en maakt gebruik van machine learning-technologieën in gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor het analyseren van gebruikersgedragspatronen (bijv. cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google geregistreerde websitegebruiksinformatie wordt in de regel overgebracht naar een Google-server in de Verenigde Staten, waar deze wordt opgeslagen.

Het gebruik van deze diensten gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn te vinden op: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website. Het IP-adres dat in verband met Google Analytics door uw browser wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in

U kunt het registreren en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, raadpleegt u de privacyverklaring van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Verwerking van gegevens in opdracht

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google en passen de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een tool die wordt gebruikt om uw gebruikerspatronen op deze website te analyseren. Hotjar stelt ons bijvoorbeeld in staat om uw muis- en scrollbewegingen en klikken vast te leggen. Tijdens dit proces heeft Hotjar ook de mogelijkheid om te bepalen hoelang uw cursor op een bepaalde positie is gebleven. Op basis van deze informatie genereert Hotjar zogenaamde heatmaps waarmee kan worden bepaald welke delen van de website de voorkeur van de websitebezoeker hebben.

We kunnen ook bepalen hoelang u op een pagina van deze website bent gebleven en wanneer u deze hebt verlaten. We kunnen ook bepalen op welk punt u bent gestopt met het invullen van een contactformulier (zogenaamde conversietrechters).

Bovendien kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback van websitebezoekers te verkrijgen. Deze functie is gericht op het verbeteren van de websiteaanbiedingen van de website-exploitant.

Hotjar maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend voor het analyseren van gebruikerspatronen (bijv. cookies of het gebruik van apparaatvingerafdrukken).

Als uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van de bovengenoemde service plaats op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, vindt het gebruik van de service plaats op basis van Art. 6(1)(f) AVG; de website-exploitant heeft een legiti em belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de webpresentatie als de advertentieactiviteiten van de exploitant te optimaliseren.

Uitschakeling van Hotjar

Als u de registratie van gegevens door Hotjar wilt uitschakelen, klikt u op de onderstaande link en volgt u de instructies die onder de link worden gegeven: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Houd er rekening mee dat u Hotjar afzonderlijk moet uitschakelen voor elke browser en elk apparaat.

Voor meer gedetailleerde informatie over Hotjar en de te registreren gegevens, raadpleegt u de privacyverklaring van Hotjar op de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy.

Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider van deze service is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen we vaststellen of de gebruiker bepaalde acties heeft voltooid. We kunnen bijvoorbeeld analyseren hoe vaak er op bepaalde knoppen op onze website is geklikt en welke producten met bepaalde frequentie worden bekeken of aangeschaft. Het doel van deze informatie is het opstellen van conversiestatistieken. We leren hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben voltooid. We ontvangen geen informatie waarmee we gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt hiervoor cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën.

Het gebruik van deze diensten gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Voor meer informatie over Google Conversion Tracking kunt u het gegevensbeschermingsbeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google DoubleClick

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "DoubleClick").

DoubleClick wordt gebruikt om u interesse-gebaseerde advertenties te tonen via het Google-netwerk. Advertenties kunnen worden afgestemd op de interesses van de kijker met behulp van DoubleClick. Bijvoorbeeld, onze advertenties kunnen verschijnen in de zoekresultaten van Google of in banners die verband houden met DoubleClick.

Om gepersonaliseerde promotionele inhoud aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de respectieve bezoeker herkennen, zodat het de bezochte websites, klikken en andere gebruikerspatrooninformatie aan de gebruiker kan toewijzen. Hiervoor maakt DoubleClick gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatvingerafdrukken). De geregistreerde informatie wordt samengevoegd in een pseudoniem gebruikersprofiel, zodat de respectieve gebruiker gepersonaliseerde advertenties kan worden getoond.

Het gebruik van deze diensten gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Voor verdere informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de door Google weergegeven advertenties, kunt u de volgende links raadplegen: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook-pixel

Om conversieratio's te meten, maakt deze website gebruik van de bezoekersactiviteitspixel van Facebook. De provider van deze service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens ook overgedragen aan de VS en andere derde landen.

Met behulp van deze tool kunnen we het gedrag van paginabezoekers volgen nadat ze via een Facebook-advertentie zijn gelinkt aan de website van de provider. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoekdoeleinden en om toekomstige advertentiecampagnes te optimaliseren.

Voor ons als exploitant van deze website zijn de verzamelde gegevens anoniem. We zijn niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van gebruikers. Facebook archiveert echter de informatie en verwerkt deze, zodat er een verband kan worden gelegd met het respectieve gebruikersprofiel en Facebook de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen promotionele doeleinden in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Dit stelt Facebook in staat om advertenties weer te geven op Facebook-pagina's en op andere locaties buiten Facebook. Wij als exploitant van deze website hebben geen controle over het gebruik van dergelijke gegevens.

Het gebruik van deze diensten gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn te vinden op : https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover er op onze website persoonlijke gegevens worden verzameld met behulp van de hierboven beschreven tool en naar Facebook worden verzonden, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot de verzameling van de gegevens en de doorgifte ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na de doorgifte valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijvoorbeeld verzoeken om informatie) met betrekking tot de gegevens die door Facebook worden verwerkt, rechtstreeks bij Facebook uitoefenen. Als u uw rechten als betrokkene bij ons uitoefent, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

In het privacybeleid van Facebook vindt u aanvullende informatie over de bescherming van uw privacy op: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U heeft ook de mogelijkheid om de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" uit te schakelen in het gedeelte advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u eerst inloggen op Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance elke op gebruikers gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook Conversion API

We hebben de Facebook Conversion API geïntegreerd in deze website. De provider van deze service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Op basis van de informatie verstrekt door Facebook worden de geregistreerde gegevens ook overgedragen aan de Verenigde Staten en andere niet-EU- en niet-EEA-landen.

Facebook Conversion API stelt ons in staat om de interacties van bezoekers van onze website met onze website op te nemen en deze informatie te delen met Facebook om de promotieprestaties met Facebook te verbeteren.

Hierbij worden met name het tijdstip waarop u de site heeft bezocht, de website die u heeft bezocht, uw IP-adres en uw gebruikersagent, evenals, indien van toepassing, andere specifieke gegevens (bijv. gekochte producten, waarde van de winkelwagen en valuta) bijgehouden. Voor een volledig overzicht van de bijgehouden gegevens, kunt u terecht op: https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/parameters.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Indien er op onze website persoonlijke gegevens worden verzameld met behulp van de hierboven beschreven tool en deze worden gedeeld met Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, dat wil zeggen, wij zijn de gegevensbeheerders (Art. 26 AVG). Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het registreren van uw gegevens en het delen ervan met Facebook. De verwerking die plaatsvindt nadat de gegevens met Facebook zijn gedeeld, valt niet onder deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk dragen, zijn vastgelegd in een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking. De concrete tekst van deze overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de implementatie van de tool op onze website in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt informatie over uw rechten als betrokkene (bijvoorbeeld een verzoek om informatie) met betrekking tot de gegevens die door Facebook worden verwerkt, rechtstreeks bij Facebook opvragen. Als u rechten als bet rokkene bij ons uitoefent, zijn wij verplicht uw verzoek aan Facebook door te geven.

De overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Raadpleeg voor meer informatie: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

In het privacybeleid van Facebook vindt u aanvullende informatie over de bescherming van uw privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Facebook Custom Audiences

Wij maken gebruik van Facebook Custom Audiences. De provider van deze service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u onze website bezoekt of gebruikt, gebruikmaakt van ons portfolio (bijv. deelname aan winacties), gegevens aan ons overdraagt of interactie hebt met de Facebook-inhoud van ons bedrijf, registreren wij gerelateerde persoonlijke gegevens. Indien u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Facebook Custom Audiences, delen wij deze gegevens met Facebook zodat Facebook u compatibele advertenties kan sturen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om doelgroepen te definiëren (Lookalike Audiences).

Facebook verwerkt deze gegevens als onze verwerker. Raadpleeg de gebruikersovereenkomst van Facebook voor meer informatie: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Het gebruik van deze services is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaard contractuele clausules (SCC) van de Europese Commissie. Zie voor meer informatie: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience en https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

LinkedIn Insight Tag

Deze website maakt gebruik van de Insight-tag van LinkedIn. Deze service wordt geleverd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight-tag

Wij gebruiken de LinkedIn Insight-tag om informatie te verkrijgen over bezoekers van onze website. Zodra een websitebezoeker is geregistreerd bij LinkedIn, kunnen we de belangrijkste beroepsgegevens (bijvoorbeeld carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche, functietitel) van onze websitebezoekers analyseren om ons te helpen onze site beter af te stemmen op het relevante publiek. We kunnen ook de LinkedIn Insight-tag gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of andere acties uitvoeren (conversiemeting). Conversiemeting kan ook worden uitgevoerd op verschillende apparaten (bijvoorbeeld van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag heeft ook een retargeting-functie waarmee we doelgerichte advertenties kunnen weergeven aan bezoekers van onze website buiten de website. Volgens LinkedIn vindt er geen identificatie van de geadresseerde van de advertentie plaats.

LinkedIn verzamelt zelf ook logbestanden (URL, verwijzende URL, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken en toegangstijd). De IP-adressen worden ingekort of (indien ze worden gebruikt om LinkedIn-leden over apparaten heen te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identificatiegegevens van LinkedIn-leden worden door LinkedIn verwijderd na zeven dagen. De overgebleven gepseudonimiseerde gegevens worden dan binnen 180 dagen verwijderd.

De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet worden gekoppeld aan specifieke personen. LinkedIn slaat de persoonlijke gegevens die zijn verzameld van websitebezoekers op zijn servers in de VS op en gebruikt deze voor zijn eigen promotieactiviteiten. Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Rechtsgrondslag

Als uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, is het gebruik van de bovengenoemde service gebaseerd op Art. 6(1)(a) AVG en § 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Een dergelijke toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, vindt het gebruik van de service plaats op basis van Art. 6(1)(f) AVG; de website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve advertentiepromoties die het gebruik van sociale media omvatten.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Be zwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van het gebruikersgedrag door LinkedIn en gerichte advertenties via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Bovendien kunnen LinkedIn-leden de controle over het gebruik van hun persoonlijke informatie voor promotionele doeleinden beheren in de accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn informatie die op onze site is verzameld, koppelt aan uw LinkedIn-account, moet u uitloggen bij uw LinkedIn-account voordat u onze site bezoekt.

6. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbeschermingsintegratie

Onze website bevat video's van de website YouTube. De website-exploitant is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Ongeacht of u een video bekijkt, zal YouTube altijd een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk tot stand brengen.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierdoor wordt de YouTube-server op de hoogte gesteld welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u een video heeft gestart, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijvoorbeeld apparaatfingerprinting) gebruiken. Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Onder andere zal deze informatie worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen er na het starten van een YouTube-video nog aanvullende gegevensverwerkingen plaatsvinden die buiten onze controle vallen.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Dit vormt een legitiem belang volgens Art. 6(1)(f) AVG. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1 ) TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatfingerprinting) omvat in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, raadpleegt u het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de functies van Google Maps mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De exploitant van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Indien Google Maps is geactiveerd, heeft Google de mogelijkheid om Google Fonts te gebruiken voor het uniform weergeven van lettertypen. Wanneer u Google Maps opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

We gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en de op onze website vermelde locaties gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang volgens Art. 6(1)(f) AVG. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatfingerprinting) omvat in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over hoe Google omgaat met gebruikersgegevens, raadpleegt u de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Aangepaste diensten

Verwerking van sollicitatiegegevens

Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om sollicitaties bij ons in te dienen (bijvoorbeeld via e-mail, via post of door het invullen van het online sollicitatieformulier). Hieronder zullen wij u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die van u worden verzameld in het kader van het sollicitatieproces. Wij verzekeren u dat de verzameling, verwerking en het gebruik van uw gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsrechten en alle andere wettelijke bepalingen, en dat uw gegevens altijd strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u een sollicitatie bij ons indient, zullen wij alle relevante persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen gemaakt tijdens sollicitatiegesprekken, enz.), indien deze vereist zijn om een beslissing te nemen met betrekking tot het aangaan of het aangaan van een dienstverband. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG volgens het Duitse recht (onderhandeling over een dienstverband), Art. 6(1)(b) AVG (algemene contractonderhandelingen) en - indien u ons uw toestemming heeft gegeven - Art. 6(1)(a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als uw sollicitatie leidt tot uw aanstelling, worden de door u ingediende gegevens gearchiveerd op basis van § 26 BDSG en Art. 6(1)(b) AVG met het oog op de uitvoering van de arbeidsverhouding in ons gegevensverwerkingssysteem.

Bewaartermijn van de gegevens

Indien wij u geen baanaanbieding kunnen doen of indien u een baanaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u ingediende gegevens gedurende maximaal 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op basis van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6(1)(f) AVG). Daarna worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in het geval van een juridisch geschil. Indien het duidelijk is dat de gegevens nodig zullen zijn na het verstrijken van de periode van 6 maanden (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of lopend juridisch geschil), zal verw ijdering pas plaatsvinden wanneer het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden indien u uw toestemming heeft gegeven (Art. 6(1)(a) AVG) of indien wettelijke bewaartermijnen verwijdering verhinderen.